مدیریت وجوه نقد
مدیریت وجوه نقد برای شرکت‌ها و مؤسسات مالی، عبارت است مدیریت نوسانات مانده موجودی نقد شرکت از طریق یافتن مسیرهای مناسب برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، برای ایجاد تعادل میان دو هدف متضاد: الف-در دسترس بودن منابع برای برآوردن نیازهای کوتاه‌مدت نقدینگی برای پرداخت‌های شرکت‌ها و۲-بهره‌برداری از مانده نقد و جلوگیری از بلااستفاده ماندن منابع شرکت.
در بستة طراحی شده توسط تأمین سرمایه بانک مسکن برای حل این مسئله، شرکت‌های دارای منابع مازاد بالا می‌توانند، با مدیریت تأمین سرمایه بانک مسکن، منابع مازاد خود را در دوره‌های مورد نظر خود در اوراق با درآمد ثابت –با نرخ‌های قابل رقابت با شبکة بانکی- سرمایه‌گذاری کنند. در این خدمت، هم‌زمان ۳ شرط ۱- بازده مناسب و رقابتی، ۲-امنیت منابع و ۳- نقدشوندگی بالا، که نیازهای اصلی مدیران خزانه و مبادلات مؤسسات مالی و مدیران مالی شرکت‌هاست فرآهم می‌شود.