مهندسی مالی و مدیریت ریسک
مهندسی مالی در تعریف عبارت است از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیستم های مالی و ارایه راه حل های خاق برای حل مشکلات و مسائل مالی شرکت ها و کاهش ریسک در راستای افزایش ارزش آن ها. در همین راستا شرکت تامین سرمایه بانک مسکن بسترهای لازم جهت ارائه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای جدید مالی، ارائه روش های بدیل در تامین مالی و همچنین شناسایی، اندازه گیری و مدیریت انواع ریسک های کسب و کار با استفاده از ابزارهای مربوطه را فراهم نموده است.