مشاوره و خدمات تامین مالی دولتی
کلیه دستگاه های اجرایی کشور در اجرای ماده 214 و 164 قانون برنامه پنجم کشور مکلفند از ظرفیت های مالی و فنی بخش خصوصی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استفاده و در راستای کاهش فشار بر منابع عمومی دولت برای اجرای طرح های عمرانی و بالتبع در راستای کاهش اتکا به منابع نفتی از قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی استفاده نمایند. با وجود تاکید بر کاهش اتکای طرح های دولتی بر منابع نفتی، از ویژگی های منحصر به فرد تامین مالی در پروژه های دولتی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
-1 وجود برخی موانع قانونی در استفاده از ابزارهای تامین مالی
-2 نیاز طرح های دولتی به سرمایه های بزرگتر و در نتیجه پیچیده تر بودن فرآیند تامین مالی
-3 عدم الزام سودآوری پروژه های دولتی
با توجه به آنچه بیان شد، شرکت تامین سرمایه بانک مسکن با تخصص و تسلط بر نظام تامین مالی در بازارهای مالی کشور، آماده ارائه مشاوره های قانونی مورد نیاز در انتشار اوراق، ایجاد کنسرسیوم تامین مالی و ارائه گزینه های بدیل و توجیه پذیر اقتصادی به نهادهای دولتی می باشد.