مشاوره تملک و ادغام
ادغام و تملیک ابزاری استراتژیک جهت توسعه و گسترش کسب و کار برای شرکت ها به حساب می رود. خدمات شرکت تامین سرمایه بانک مسکن در این فرآیند شامل ارزیابی هدف از ادغام و تملک، بررسی توجیه اقتصادی و مالی ادغام، ارائه مشاوره به مشتری در خصوص منافع و زیان های ناشی از آن با کسب و کار بنگاه، تهیه گزارش های تحلیلی شامل تحلیل صنعت و شرکت های هدف و همچنین تجزیه و تحلیل صورت های مالی و مدل سازی مالی با لحاظ نمودن اثرات انجام معامله بر صورت های مالی و ارزیابی ریسک های بالقوه مالی و عملیاتی، ارزش گذاری و پیشنهاد قیمت و ساختار مناسب برای انجام معامله و مذاکره مداوم با نهادهای مرتبط می باشد.