طراحی و تجدید ساختار
ساختاردهی مجدد، نوعی استراتژی شرکتی است که در آن کلیه ساختارهای شرکت اعم از ساختارهای قانونی، عملیاتی، مالکیتی و غیره، به منظور افزایش سودآوری و یا بهبود عملکرد سازمانی در جهت رفع نیازهای فعلی و مواجه با نیازهای آتی، دوباره سازماندهی می شود. از دیگر دلایل مهم تجدید ساختار سهامداری در اثر فرآیند ادغام و یا تملک و حتی واکنش در برابر یک بحران و یا تغییر عمده در کسب و کار نظیر ورشکستگی، اشاره کرد. تمامی خدمات ذکرشده در این زمینه توسط شرکت تامین سرمایه بانک مسکن آماده ارائه و عملیاتی شدن می باشد.