خدمات تحلیلی و مشاوره سرمایه گذاری
ارائه انواع تحلیل ها در خصوص بازارهای پول و سرمایه، توصیه به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار، پیشنهاد ترکیب بهینه سبد سرمایه گذاری به تفکیک صنایع مختلف، بررسی طرح های سرمایه گذاری شرکت، مشاوره در خصوص راه اندازی کسب و کار، بررسی نظام کنترل مدیریت و حسابداری مالی - صنعتی شرکت ها، مشاوره در زمینه مدیریت ریسک و ... از جمله خدمات تحلیلی شرکت های تامین سرمایه به حساب می رود.