خدمات پردازش اطلاعات مالی
پردازش اطلاعات مالی به فعالیتی اطلاق می شود که در آن اکثر داده ها و اطلاعات مرتبط با بازارهای مالی نگهداری و پردازش میگردد و در قالب های مختلف در اختیار متقاضیان با نیازهای مختلف قرارمیگیرد. شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با در اختیار داشتن و دسترسی به تیمهای حرفه ای قادر است خدمات گوناگونی در زمینه جمع آ وری، پالایش و پردازش اطلاعات مالی به طیف متنوعی از مشتریان، از سرمایه گذاران تازه كار تا شركتهای سرمایه گذاری، سازما ن ها و ارگا نهای بزرگ ارائه نماید.