خدمات ارزشگذاری اوراق بهادار
شرکت تامین سرمایه بانک مسکن با استفاده از تئوری ها و تکنیک های دانش مالی روز و تعهد بر صداقت و تخصص، اقدام به ارزشیابی و کشف قیمت منصفانه انواع اوراق بهادار برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی می نماید.
این خدمت شامل برآورد ارزش ذاتی و منصفانه برای:
انواع دارایی های مالی مانند: سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکت هایسهامی خاص و انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت و اوراق مشتقه و انواع اوراق بهادار انواع حقوق مالی مانند: دارایی های نامشهود، برند، حق امتیاز و ... می شود.
سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی فعال در بازار سرمایه، صاحبان کسب و کار، نهادهای متولی بازار سرمایه و ... دریافت کنندگان اصلی خدمت ارزشیابی می باشند.