مدیران
. .

. .

مدیر تحقیق و توسعه

. .

. .

مدیر دارایی ها و سرمایه گذاری

الهام جلیلیان

الهام جلیلیان

مدیر مالی، منابع انسانی و پشتیبانی

سید محمدرضا حبیب زاده

سید محمدرضا حبیب زاده

سرپرست مدیریت تامین مالی

. .

. .

رئیس اداره مطالعات اقتصادی و تحقیقات بازار

نبی اله آقایی

نبی اله آقایی

رئیس اداره حسابداری

ایمان  جمشیدی

ایمان جمشیدی

رئیس اداره منابع انسانی و امور رفاهی

. .

. .

رئیس اداره صندوقهای سرمایه گذاری