دستورالعمل پذيرش كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا در بورس انرژي

مصوب مورخ 29/07/1391 هيئت مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار (شامل 53 ماده و 26 تبصره)