دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران

اين دستورالعمل، در اجراي مادة 30 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي و مادة 16 آييننامة اجرايي آن مصوب 3/4/1386 هيئت محترم وزيران، توسط بورس اوراق بهادار تهران پيشنهاد و در تاريخ 1/10/1386 ،در 61 ماده، 20 تبصره و 5 پيوست، به تصويب هيئت مديرة سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد. اين دستورالعمل يك ماه پس از تصويب لازمالاجرا ميباشد.