دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي مالي

براساس اختيارات حاصله از بند 2 مادة 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 و مادة 5 آييننامة اجرايي آن قانون مصوب هيأت وزيران و در اجراي مواد 28 و 29 قـانون يـاد شده، اين دستورالعمل با هدف برقراري تناسب ميان داراييها با بدهيها و تعهدات نهادهاي مالي و بـه منظور حمايت از حقوق سرمايهگذاراني كه از خدمات آنها استفاده ميكنند، تنظيم شده است.