ابلاغ دستورالعملهاي اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه بازار سرمایه

دستورالعملهاي اجرایی مبارزه با پولشویی در حوزه بازار سرمایه که با عناوین زیر به تصویب شورايعالی مبارزه با پولشویی، امضاي وزیران عضو شورا و کارگروه موضـوع اصـل 38 قـانون اساسـی رسـیده بـود در تـاریخ 15/11/90 توسط سازمان بورس به اشخاص تحت نظارت (بورسها، بازارهاي خارج از بورس، کـانون هـا، شـرکت سـپرده گـذاري مرکزي و تسویۀ وجوه اوراق بهادار و نهادهاي مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار) ابلاغ گردید