هیأت مدیره
. .

. .

رئیس هیأت مدیره

 دکترسعید اسلامی بیدگلی

دکترسعید اسلامی بیدگلی

نایب رئیس هیأت مدیره

دکتر محمد علی رستگار سرخه

دکتر محمد علی رستگار سرخه

سرپرست و عضو هیأت مدیره

. .

. .

عضو هیأت مدیره

. .

. .

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره