گزارش عملکرد نه ماهه شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن منتهی به 31خرداد1400

تاریخ انتشار - ۲۷ شهریور ۰۰جلسه بررسی عملکرد نه ماهه شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن با حضور جناب آقای دکتر محمدرضا جواهری تفتی مدیرعامل و اعضای محترم هیئت مدیره گروه مالی بانک مسکن در تاریخ 1400/06/17راس ساعت 10:30 برگزار گردید. جناب آقای دکتر اسدی مدیرعامل محترم شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن گزارشی از عملکرد نه ماه گذشته مجموعه ارائه نمود که طبق گزارش مذکور، بازده حقوق صاحبان سهام در عملکرد سه ماهه سوم سال  نسبت به بودجه رشد 8% درصدی و سود خالص نیز رشد 118 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است.همچنین مقررگردید تا در خصوص توسعه حجم صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن  با همکاری بانک مسکن اقدام گردد.