راه اندازی 3 صندوق سرمایه گذار زمین و ساختمان

در سال های اخیر، شرکت تامین سرمایه بانک مسکن با تاسیس صندوق های زمین و ساختمان این فرصت را برای سرمایه گذاران بو جود  اورده است که از این سرمایه گذاری ها بیش ترین سود را کسب نمایند. تاسیس صندوق های زمین و ساختمان نارون، نگین و شمالغرب از اقدامات بارز شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به شمار می آید. شرکت تامین سرمایه بانک مسکن با تقبل رکن پذیره نویسی، بازار گردانی و مدیریت بهترین خدمات را در این زمینه ارائه نموده است.