انتشار 1000 میلیارد ریال اوراق مرابحه فولاد مبارکه

تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به نوعی فروش اقساطی برای شرکت تأمین کننده محسوب می گردد. اوراق مرابحه شرکت فولاد مبارکه اصفهان )سهامی عام ( که تأمین مالی به منظور خرید اقساطی دارایی )سنگ آهن ریز دانه(  از شرکت صنعتی و معدنی چادرملو و فروش اقساطی آن به شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشد، به مبلغ اوراق  1000،000میلیون ریال و همچنین نرخ اوراق 20 درصد منتشر گردید. این اوراق با دوره عمر 2 ساله با مقاطع پرداخت هر سه ماه یک بار در معاملات ثانویه بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به تاریخ 29/04/95 پذیره نویسی شد.