حسین  بابایی پور خشنود

حسین بابایی پور خشنود

رئیس اداره صندوقهای سرمایه گذاری

اطلاعات تماس


021-22096132 - داخلی 409

حسین بابایی پور خشنود


رئیس اداره صندوقهای سرمایه گذاری


مدرک : کارشناسی ارشد


مشخصات و سوابق