مدیران
آقای احمد کریمی

آقای احمد کریمی

مدیر تحقیق و توسعه

آقای محمدجواد پورکاظمی

آقای محمدجواد پورکاظمی

مدیر مالی منابع انسانی و پشتیبانی

 آقای کاوه دلسوز

آقای کاوه دلسوز

مدیر تامین مالی و ارائه خدمات مشاوره

 آقای محمد بختیار نصرآبادی

آقای محمد بختیار نصرآبادی

مدیر دارائی و سرمایه گذاری