مدیران
آقای دکتر حسین محسنی

آقای دکتر حسین محسنی

مدیر تحقیق و توسعه

آقای احمد کریمی

آقای احمد کریمی

مدیر بازاریابی و امور مشتریان

آقای محمدجواد پورکاظمی

آقای محمدجواد پورکاظمی

مدیر مالی منابع انسانی و پشتیبانی

 آقای کاوه دلسوز

آقای کاوه دلسوز

مدیر تامین مالی و ارائه خدمات مشاوره

 آقای محمد بختیار نصرآبادی

آقای محمد بختیار نصرآبادی

مدیر دارائی و سرمایه گذاری