مدیران
حامد  حامدی نیا

حامد حامدی نیا

مدیر دارایی ها و سرمایه گذاری

الهام جلیلیان

الهام جلیلیان

مدیر مالی، منابع انسانی و پشتیبانی

سید محمدرضا حبیب زاده

سید محمدرضا حبیب زاده

رئیس اداره توسعه محصول و مهندسی مالی

امیر عدنان سپهری

امیر عدنان سپهری

رئیس اداره مطالعات اقتصادی و تحقیقات بازار

نبی اله آقایی

نبی اله آقایی

رئیس اداره حسابداری

 دکتر فخرالدین زاوه

دکتر فخرالدین زاوه

مدیر تحقیق و توسعه

احمد کاظمی  مرگاوی

احمد کاظمی مرگاوی

رئیس اداره صندوقهای سرمایه گذاری