چارت سازمانی
مدیر عامل مدیریت مالی منایع انسانی و پشتیبانی مدیریت تحقیق و توسعه مدیریت تامین مالی مدیریت دارایی ها و خزانه داری مدیر بازاریابی و امور مشتریان