چارت سازمانی
مدیر عامل واحد بین الملل حسابرس داخلی واحد حقوقی مشاورین مدیریت مالی منایع انسانی و پشتیبانی مدیریت تحقیق و توسعه مدیریت دارایی ها و خزانه داری مدیریت تامین مالی اداره خدمات و پشتیبانی اداره منایع انسانی و رفاهی اداره حسابداری اداره مهندسی مالی  توسعه محصول اداره مطالعات اقتصادی و تحقیقات بازار اداره بازاریابی و بازارگردانی اداره مدیریت دارایی اداره تامین مالی بین المللی اداره خدمات مالی و بانکداری شرکتی اداره صندوق های زمین و ساختمان اداره تامین مالی مبتنی بر ابزار بدهی اداره تامین مالی مبتنی بر سهام