آقای دکترسید محسن  فاضلیان

آقای دکترسید محسن فاضلیان

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

   سوابق علمی

   ·         دکتري، مديريت مالي، دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع(

  ·         کارشناسی ارشد مدیریت مالی ، دانشگاه امام صادق)ع(

  ·         کارشناس مديريت مالي، دانشگاه امام صادق )ع( 

         سوابق کاری

 ·         مدیر عامل شرکت تامین سرمایه امید، از خرداد ۱۳۹۰ تا آبان1393

 ·         مشاور ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1386 تا خرداد 1390

 ·         مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1386 تا خرداد 1390

 ·         نائب رئیس هیأت مدیره بانک ایران زمین از سال 1392 تاکنون

 ·         عضو هیأت مدیره شرکت بیمه حافظ از دی1392 تا دی1394

 ·         عضو هیأت مدیره شرکت صرافی بانک سینا از 1392 تا تیر 1394

 ·         عضو کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری بهمن از 1393 تا مهر 1394

 ·         مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صادرات سفیران، 1385تا 1386

 ·         مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری قدس(مدیریت پرتفولیو و ریسک)، 1384 تا 1386

 ·         دبیر شورای فقهی بانکداری اسلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1389 تا 1390

 ·         عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانیان، 1387 تا 1391

 ·         عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری سپه، بهمن ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۲

 ·         عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری توسعه صادرات، 1385-1387

 ·         عضو هیات مدیره شرکت صرافی توسعه صادرات، 1385-1387

 ·         عضو هیات مدیره و هیات امناء صندوق تامین آتیه کارکنان بانک توسعه صادرات، 1388

 ·         عضو هیات مدیره شرکت قند نیشابور-1389 تا 1391

 ·         مشاور مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران، 1386