هیأت مدیره
آقای دکتر غلامحسین احمدی

آقای دکتر غلامحسین احمدی

ریئس هیأت مدیره

آقای دکترسعید اسلامی بیدگلی

آقای دکترسعید اسلامی بیدگلی

نایب ریئس هیأت مدیره

آقای محمود  یوسفی

آقای محمود یوسفی

عضو هیأت مدیره

آقای بهرام  عبادپور

آقای بهرام عبادپور

عضو هیأت مدیره

آقای دکترسید محسن  فاضلیان

آقای دکترسید محسن فاضلیان

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره