هیأت مدیره
آقای دکتر غلامحسین احمدی

آقای دکتر غلامحسین احمدی

رئیس هیأت مدیره

آقای دکترسعید اسلامی بیدگلی

آقای دکترسعید اسلامی بیدگلی

نایب رئیس هیأت مدیره

آقای محمود  یوسفی

آقای محمود یوسفی

عضو هیأت مدیره

آقای دکتر بهرام  عبادپور

آقای دکتر بهرام عبادپور

عضو هیأت مدیره

آقای دکترسید محسن  فاضلیان

آقای دکترسید محسن فاضلیان

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره