هیأت مدیره
 دکترسعید اسلامی بیدگلی

دکترسعید اسلامی بیدگلی

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر محمد علی رستگار سرخه

دکتر محمد علی رستگار سرخه

عضو هیئت مدیره

 دکتر بهرام  عبادپور

دکتر بهرام عبادپور

عضو هیئت مدیره

دکتر بهرنگ اسدی

دکتر بهرنگ اسدی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره