رونمایی از کتاب تأمین مالی پروژه در عمل

تاریخ انتشار - ۱۶ مهر ۹۷

این کتاب تألیف کارمل دی ناهلیک و کریس جکسون به ترجمه آقایان دکتر سید محسن فاضلیان و احمد رضا کریمی اشنی می باشد

که با نگاهی اجمالی به تاریخچه تأمین مالی پروژه و اصول تأمین مالی با رویکردهای تأمین مالی برای صنایع مختلف و تأثیر تنظیم قوانین و کاهش ریسک در تأمین مالی می باشد.