هجدهمین نمایشگاه بیت المللی صنعت ساختمان

تاریخ انتشار - ۸ مرداد ۹۷صمیمانه از شما برای بازدید از غرفه شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان دعوت به عمل می آید.


زمان: 15 لغایت 18 مردادماه 1397

ساعت بازدید : 10 الی 18

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین ال مللی تهران - سالن 35 - غرفه 3521