حضور شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن درششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته

تاریخ انتشار - ۲۷ خرداد ۹۷


شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن شما را به بازدید از رششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته واقع در نمایشگاه های بین المللی تهران  از تاریخ 29 خرداد 1397 به مدت 4 روز  دعوت مینماید.

سالن 27 - غرفه 14