انتصاب آقای احمد رضا کریمی بعنوان مسئول حسابرسی داخلی شرکت

تاریخ انتشار - ۲۵ دی ۹۶

به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه بانک مسکن با صدور حکمی از سوی آقای دکتر سید محسن فاضلیان، آقای احمد رضا کریمی اشنی بعنوان مسئول حسابرسی داخلی شرکت منصوب گردیدند.


در پی این انتصاب آقای محمد جواد پورکاظمی مدیرمالی، منابع انسانی و پشتیبانی شرکت ضمن تبریک به آقای کریمی در سمت جدید اظهار امیدواری نمودند . ایشان با توجه به تجارب ارزنده خود می توانند منشأ اثر گذاری در شرکت باشند.


آقای پورکاظمی عنوان نمودند با توجه به ضوابط حاکم از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت های تامین سرمایه تشکیل واحد حسابرسی داخلی ضروری بود، از اینرو و با تأکید مجمع عمومی و بنا به پیشنهاد مدیرعامل محترم، همچنین تصویب هیأت مدیره این انتصاب صورت پذیرفت.


ایشان در ادامه خاطر نشان فرمودند با تعاملی که این واحد با کمیته حسابرسی و منشور آن برقرار خواهد نمود فصل جدیدی در کنترل های داخلی شکل خواهد گرفت.


آقای پورکاظمی در پایان تأکید کرد پرسنل امور مالی ملزم خواهند بود در این فرآیند همکاری های لازم را با آقای کریمی بعمل آورند.