اوراق اجاره شرکت البرز نیرو

اولین قرارداد تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در صنعت حمل و نقل ریلی برای شرکت البرز نیرو به ارزش 1050 میلیارد ریال که در حضور وزرای محترم راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی، صنعت ومعدن وتجارت و معاون فناوری اطلاعات ریاست جمهور و مدیر عامل راه آهن ج.ا.ا منعقد گردیده بود با نرخ (15%) بصورت پرداخت هر سه ماه یکبار و عمر اوراق 60ماهه، منتشر و از طریق فرابورس ایران عرضه گردید.